대통령기록관 홈페이지로 이동합니다

Inaugurační projev

Previous page

Na počátku nové éry naděje.
Osmnáctá inaugurační řeč hlavy státu
25. února 2013

„Na počátku nové éry naděje“

Milí spoluobčané v Koreji i v zahraniční, dnešního dne se jako jedenáctá v pořadí ujímám úřadu prezidenta Korejské republiky. Stojím před vámi pevně rozhodnuta zahájit novou éru naděje.

Jsem hluboce závázána korejskému národu za to, že mi svěřil tento historický úkol. Děkuji rovněž prezidentu Lee Myung-bakovi, předchozím prezidentům, zahraničním politickým představitelům a dalším vzácným hostům za účast na této významné události.

Jako hlava státu hodlám učinit za dost vůli národa a zajistit zemi ekonomické oživení a občanům spokojenost a kulturní rozvoj.

Budu se snažit ze všech sil, abych se z Korejské republiky stala silná, prosperující a šťastná země.

Milí spoluobčané, Korejská republika, jak ji známe, se zrodila z krve, dřiny a potu svých obyvatel.

Dosáhli jsme neobyčejného úspěchu, když se nám díky našemu nezdolnému duchu a potenciálu podařilo přeměnit Koreu nejen v průmyslově vyspělou, nýbrž i demokratickou zemi.

Příběh Koreje, často označovaný jako „Zázrak na řece Han“, psali Korejci neúnavně se lopotící v německých dolech, vyprahlých pouštích Blízkého Východu, ve věčně osvětlených továrnách a laboratořích, Korejci střežící bezpečnost vlasti na mrazivé severní hranici. Tento zázrak by se nebyl nikdy neodehrál, kdyby Korejci nebyli lidmi takových kvalit a nepociťovali tak mimořádnou oddanost vůči svým rodinám a své zemi.

Hluboce smekám před všemi svými korejskými spoluobčany, díky nimž je dnes Korejská republika tím, čím je.

Milí spoluobčané, ve víru našich nedávných dějin se nám vždy podařilo překonat všechna protivenství a překážky. I dnes stojíme tváří v tvář globální hospodářské krizi a nevyřešeným bezpečnostním hrozbám, včetně severokorejského jaderného nebezpečí.

V důsledku celosvětové finanční krize čekají kapitalismus nové těžké zkoušky.

S úkoly, jimiž jsme dnes nuceni čelit, jsme se dosud nikdy nepotýkali. A úspěšně se jich zhostíme jen tehdy, dokážeme-li nalézt novou cestu vpřed.

Hledání nových cest bývá málokdy snadné.

Já však neztrácím důvěru v korejský národ.
Věřím v jeho houževnatost a jeho dynamický potenciál.
Společně s hrdým lidem Koreje slibuji, že se pokusíme o „Druhý zázrak na řece Han“, který se zrodí z nové éry naděje.


image Hodlám zahájit novou éru naděje: ze spokojenosti každého jednotlivého občana vyroste síla národa, která následně přinese užitek všem Korejcům.

Hospodářské oživení

Milí spoluobčané,
ráda bych vám dnes představila svou koncepci dalšího vývoje naší země na základě vzájemně se posilujícího cyklu národního rozvoje a spokojenosti občanů.

Nová vláda otevře novou éru naděje, která se bude opírat o hospodářské oživení, spojenost národa a kulturní rozvoj.

V první řadě hodlám usilovat o vytvoření kreativní ekonomiky a ekonomickou demokratizaci.

V současnoti jsme svědky proměny celosvětového ekonomického paradigmatu.

Sbližování vědy a technologie s průmyslem, splynutí kultury s industriální sférou a rozkvět kreativity, které umožnil zánik přehrad mezi průmyslovými odvětvími, to jsou určující rysy kreativní ekonomiky.

Jde v ní o vytváření nových trhů a nových pracovních míst na základě zmíněných konvergenčních procesů, nikoli o prostou expanzi existujících trhů.

V jádru kreativního hospodářství stojí věda, technologie, informační technologie, oblasti, které jsem označila za své hlavní priority.

Zamýšlím pozvednout kvalitu naší vědy a technologie na světovou úroveň. Kreativní ekonomika vznikne tehdy, dojdou-li výsledky takovýchto snah všeobecného uplatnění.

Naše ministerstvo plánování a vědy bude mít na starost vybudování kreativní ekonomiky spolu s tímto novým paradigmatem.

Jádro kreativní ekonomiky tvoří lidé. Žijeme v době, kdy jediný člověk dokáže navýšit hodnotu celého národa, ba i přispět k záchraně celého hospodářství.

Velkému počtu talentovaných Korejců, kteří s úspěchem působí po celém světě, nabídneme nové možnosti, jak prospět rodné zemi. Pokud jde o obdobně nadané jedince doma, učiníme maximum, abychom z nich vychovali nový typ kreativních a zapálených vůdčích osobností, které se stanou oporou korejské budoucnosti.

Má-li však kreativní ekonomika vskutku vzkvétat, neobejdeme se bez ekonomické demokratizace.

Jsem hluboce přesvědčena, že pouze spravedlivá a stabilní tržní ekonomika poskytne všem občanům reálnou možnost pracovat s plným nasazením.

Jedním z mých hlavních ekonomických cílů je zajistit, aby každý tvrdě pracující člověk mohl stát na vlastních nohou a aby malé a středně velké podniky podporované státem prosperovaly po boku velkých společností.

Odstraněním nepoctivých podnikatelských aktivit, které škodí drobným živnostníkům a malým a středně velkým podnikům, jakož i nápravou pochybných metod minulosti hodláme dosáhnout toho, aby měl každý možnost využít svůj potenciál bez ohledu na to, kde pracuje a jaká je jeho profese.

Jen tehdy, budou-li naši hlavní ekonomičtí hráči spolupracovat a navzájem si pomáhat, zajistíme národu spokojenost a zvýšíme jeho konkurenceschopnost.

Tímto způsobem bychom rádi oživili naši ekonomiku a uskutečnili „Druhý zázrak na řece Han“, jehož výsledkem bude spokojený korejský národ.

Spojenost národa

Milí spoluobčané, ekonomický pokrok země by postrádal smysl, pokud by naše životy byly ponechány napospas nejistotě.

Éra opravdové spokojenosti a štěstí může nastat pouze tehdy, zbavíme-li se obav ze stáří a bude-li pro nás založení rodiny a výchova dětí skutečným požehnáním.

Žádný občan by se neměl obávat toho, že nebude schopen uspokojit své základní životní potřeby.

Nové paradigma vhodně koncipovaného sociálního zabezpečení občany od těchto obav osvobodí. Poskytne jim možnost plného pracovního uplatnění, posílí jejich potenciál a přispěje k rozvoji celého národa.

Jsem přesvědčena, že chceme-li realizovat své sny a zahájit novou éru naděje, musíme začít od vzdělání.

Měli bychom se postarat o to, aby školství odhalilo v lidech jejich skrytý potenciál, a vytvořit nový systém, v němž se rozvoj národa bude opírat o schopnosti každého jednotlivce.

Jisté přísloví praví: „Člověk, který zná pravdu, není roven člověku, který ji miluje, a člověk, který ji miluje, není roven člověku, který se z ní těší.“

Éra spokojenosti nenadejde, nebude-li se větší a větší počet lidí s radostí učit novým věcem a s láskou vykonávat svou profesi.

Největším bohatstvím každé země jsou její obyvatelé.

Budoucnost skýtá pramalou naději, jestliže schopnosti jednotlivců zůstávají zasuty a život se omezuje na chladný konkureční boj, který dusí veškerou kreativitu.

Už dlouho zastávám názor, že využití potenciálu každého dítětě je klíčem k rozvoji celého národa.

Naše školství čeká transformace, která umožní, aby studenti při cestě za svými drahocenými sny rozpoznali svůj talent a schopnosti a na tomto základě byli také posuzováni. Díky tomu budou moci poté, co se zapojí do života společnosti, svůj talent maximálně využít.

Ve společnosti, jež přihlíží výhradně k tomu, kterou univerzitu jste absolvovali, kolik máte jakých certifikátů a jaké byly vaše studijní výsledky, není pro sny, talent a tužby jednotlivých lidí místo.

Korea se musí změnit ze společnosti, která klade jednostranný důraz na formální vzdělání, ve společnost, která přihlíží k reálným schopnostem. Teprve pak budou moci sny a nadání každého člověka vydat své plody.

Spokojenost národa přirozeně není myslitelná bez zajištění bezpečnosti jeho jednotlivých příslušníků.

Nová vláda se soustředí na budování bezpečné společnosti, která poskytne pocit jistoty ženám, lidem s handicapem i všem ostatním, ať už žijí v kterékoli části země.

Chceme vybudovat společnost, v níž nemá hlavní slovo moc, nýbrž zákon, a v níž zákon slouží jako štít těch méně privilegovaných.

Kulturní rozvoj

Milí spoluobčané, ve dvacátém prvním století má kultura obrovský význam. Žijeme v éře, kdy v sobě fantazie jednotlivce nese mimořádný ekonomický potenciál.

Tzv. „korejská vlna“ zasáhla obyvatele celého světa a stává se pro všechny Korejce zdrojem radosti, spokojenosti a nezměrné hrdosti. Tuto situaci umožnily jak korejský národní duch, tak i naše skvostné kulturní dědictví, jež se ve své hmotné i nehmotné podobě utvářelo po několik tisíc let.

Nová vláda hodlá výše zmíněného národního ducha podporovat a zajistit, aby se naše kulturní hodnoty rozšířily po celé společnosti a aby z nich měli prospěch všichni občané.

Rádi bychom s pomocí kulturních hodnot odstranili společenské konflikty a překlenuli kulturní přehrady mezi jednotlivými regiony, generacemi a sociálními vrstvami. Chceme vybudovat národ, jehož spokojenost vyrůstá z kultury, národ, jehož kultura tvoří integrální součást každodenního života a jehož sociální systém odráží jeho kulturní hodnoty.

Budeme podporovat žánrovou rozmanitost a snahu „mediálního průmyslu“ o propojení kultury s vyspělými technologiemi. To nám umožní nastartovat kreativní ekonomiku a vytvořit nová pracovní místa.

Spolu s korejskými občany zahájí vláda novou éru rozvoje kultury, která překračuje etnické, jazykové, ideologické a kulturní hranice a přispívá k mírovému rozvoji lidstva a všeobecné spokojenosti.

Milí spoluobčané, spokojenost není možná bez pocitu jistoty a bezpečí. Slibuji vám, že nepřipustím jakékoli počínání, které by ohrozilo životy a bezpečnost našeho lidu.

Nedávné severokorejské jaderné zkoušky ohrožují budoucnost korejského národa. Není přitom pochyb o tom, že tato akce poškozuje v první řadě samotnou Severní Koreu.
Vyzývám našeho severního souseda, aby opustil své jaderné ambice a nastoupil cestu míru a spolupráce.

Upřímně doufám, že se Severní Korea bude vyvíjet jako odpovědný člen mezinárodního společenství, místo aby vynakládala finanční prostredky na jaderný a raketový program a tvrdohlavě se obracela zády ke světu. Není sporu o tom, že se dnes nacházíme ve velmi nebezpečné situaci a že tato situace není dlouhodobě udržitelná.

Budu se snažit budovat důvěru mezi oběma Korejemi, která poslouží jako základ pro éru harmonického sjednocení Severní a Jižní Koreje, která přinese všem občanům větší prosperitu, svobodu a naplnění jejich snů.

Využívajíc naší zjevné vojenské převahy, pokusím se postupně budovat důvěru mezi Jižní a Severní Koreou.

Důvěru je možno vybudovat prostřednictvím dialogu a dodržováním dříve daných slibů. Věřím, že Severní Korea bude dodržovat mezinárodní úmluvy a činit ta správná rohodnutí, aby se proces budování důvěry na Korejském poloostrově mohl posunout kupředu.

Období spokojenosti chápu jako období, které zahájí éru spokojenosti a štěstí na celém Korejském poloostrově a současně otevře šťastnou epochu pro celý svět.

K uvolnění napětí, odstranění konfliktů a šíření míru a spolupráce v Asii se pokusím přispět posílením důvěry mezi zeměmi regionu: Spojených států, Číny, Japonska, Ruska a dalších zemí Asie a Oceánie.

Ráda bych viděla Koreu, která sdílí starosti ostatních národů a současně se podílí na řešení významných celosvětových problémů.

Milí spoluobčané, dnešního dne se ujímám úřadu jako jedenáctá hlava našeho státu. Ujisťuji vás, že setrvám po boku lidí, kteři mi svěřili tento ohromný úkol a zahájím novou éru naděje.

Odpovědnost za řízení země padá na bedra hlavy státu. O osudu národa rozhodují lidé. Při otevírání nové cesty pro Koreu vás žádám o aktivní spolupráci a podporu.

Stojíme na prahu nové éry, kdy musíme zůstat jednotní a kdy bude naše štěstí nerozlučně spjato s hospodářským a kulturním rozvojem národa.

Úspěch naší cesty závisí na vzájemné důvěře mezi vládou a národem a na naší schopnosti postupovat vpřed ruku v ruce.

Moje vláda si chce zasloužit důvěru občanů tím, že si uchová čistý štít a bude si počínat kompetentně a transparentně. Vynasnažím se, aby se výkonná moc znovu těšila u občanů důvěře.
Prosím vás všechny, abyste táhli za jeden provaz, ať už jste kdekoli – nejen ve svém vlastním zájmu, nýbrž i z hlediska obecného blaha.

V těžkých dobách jsme se dělili o všechno, co jsme měli. I v nejhorších časech si naši předkové uchovali tolik velkomyslnosti, že během sklizně odložili stranou několik plodů kaki pro straky. Jsme potomky lidí, kteří přišli s myšlenkou kolektivního spoření a vzájemné pomoci označovaných termíny „gye“ a „pumasi“.

Vzkřísíme-li znovu tento étos a vybudujeme-li společnost odpovědných a ohleduplných jedinců, otevře se před námi nová éra spokojenosti, o níž společně sníme.

Takový étos se stane novým vzorem pro tápající kapitalismus a poslouží nám jako inspirace při potýkání se s nejistou budoucností, která náš svět čeká.

Žádám vás, abyste nové vládě i mně svěřili svou důvěru a vyšli spolu s námi vstříc novým zítřkům.

Pusťme se všichni společně do díla a uchystejme cestu nové éře naděje a spokojenosti. Staňme se všichni partnery při práci na „Druhém zázraku na řece Han“.

Děkuji vám.

Prezidentka Korejské republiky

Park Geun-hye
Park Geun-hye
Prezidentka Korejské republiky

TOP